Iedereen kan plotseling geconfronteerd worden met de zorg voor een naaste; een kind, ouder, partner, vriend(in) of buur.

Wanneer de mantelzorg invloed heeft op de relatie zijn er krachten werkzaam die diep op de relatie kunnen inwerken. Die ontwrichting komt dan bovenop de mantelzorgsituatie. Afhankelijk van de relatie met degene voor wie wordt gezorgd, en de emotionele belasting die ontstaat, moet er ruimte komen om de effecten op de relatie te kunnen bespreken, zodat zolang mogelijk een sterk fundament blijft bestaan en overbelasting kan worden voorkomen.

Mantelzorg en de bijkomende zorgtaken kunnen de relatie behoorlijk onder druk zetten, zelfs in die mate, dat iemand zich meer zorgverlener voelt dan partner of ouder. Wanneer in een liefdesrelatie één van de partners te maken krijgt met ziekte of een aandoening kan de relatie verworden tot een zorgverlenersrelatie: de oorspronkelijke relatie is er dan niet meer. Ook als er  buitengewone zorgen zijn rondom een of meerdere kinderen kan dit de relatie onder druk zetten.

Op de website van MantelzorgNL wordt een en ander als volgt beschreven:

“Mantelzorgers ervaren minder emotionele intimiteit en minder fysieke intimiteit met hun zorgvrager dan voorheen. Ook blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel dat de belasting toeneemt wanneer een mantelzorger zich meer zorgverlener voelt dan iemands partner, kind of ouder. Juist omdat de oorsprong van mantelzorg ligt in die onderlinge relatie, moeten we niet te lichtzinnig naar deze cijfers kijken.

Degenen die zich vooral of alleen zorgverlener voelen in plaats van partner, kind of ouder van de zorgvrager, ervaren duidelijk een hogere belasting. Zij scoren gemiddeld een 7,68 op de ervaren belasting, terwijl degene waarbij de oorspronkelijke relatie nog gevoeld wordt minder belasting ervaren en een 6,02 aangeven.

Het is niet verwonderlijk dat de zwaarte toeneemt, als de onderlinge relatie niet meer hetgeen is wat mensen verbindt. Door dit onderzoek weten we dat het essentieel is om de oorspronkelijke relatie te voeden voor het volhouden van de zorg. Door steeds meer zorg over te dragen aan mantelzorgers zonder oog te hebben voor de relatie die hen bindt, wordt de druk vergroot.

Uit het onderzoek van MantelzorgNL en Stichting Sick and Sex blijkt dat mantelzorgers minder emotionele intimiteit (40%) en minder fysieke intimiteit (45%) ervaren met hun zorgvrager dan voorheen.Onder emotionele intimiteit verstaan we steun en vertrouwen geven aan elkaar, maar ook samen lachen en huilen. Voorbeelden van fysieke intimiteit zijn een arm om iemand heen slaan of een knuffel geven.

84% van de mantelzorgers die zorgen voor hun partner geeft aan dat er naast verlies van intimiteit ook negatieve gevolgen zijn voor de seksuele relatie. Bij meer dan de helft van de partnerrelaties waarin mantelzorg aan de orde is, is er geen sprake meer van een seksuele relatie (59%). De verstoorde balans in geven en nemen, de afname van gelijkwaardigheid en de afname van libido worden als grootste redenen genoemd.”

Het hebben van een relatie is voor ons allemaal op zekere momenten een uitdaging en weinigen van ons zijn voorbereid op een mantelzorgsituatie.  Wanneer je geliefde of kind hulpbehoevend is (geworden) en je in de rol van mantelzorger belandt, kan de mantelzorg als een beproeving worden ervaren die veel vraagt.

Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk om te zien hoe in de relatie toch verbinding kan blijven bestaan. Die verbinding kan gevoed worden door inzichtelijk te krijgen op welke terreinen, momenten en situaties hierin nog mogelijkheden bestaan.

Tijdens coaching of therapie kunnen we onderzoeken wat er nodig is te versterken wat de partners, of mantelzorger en zorgvrager, bindt of opnieuw kan binden. Dat is essentieel in het voorkomen van overbelasting.

Wanneer jullie mij consulteren rondom dit vraagstuk, of het nu om een kind-, ouder- of partnerrelatie gaat, kunnen we onderzoeken wat nodig is om de liefdesrelatie tussen jullie zolang mogelijk te voorzien van brandstof. Indien wenselijk kom ik bij jullie thuis om het traject vorm te geven.